Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze

Strona główna

Aktualności

SYSTEM PODATKOWY W DANII

SYSTEM PODATKOWY W DANII
04-06-2013

Dania jest krajem, w którym obciążenia podatkowe są jednymi z najwyższych w Europie. Minimalną stawkę opodatkowania dochodów w 2013 r. określono na poziomie 44,63%, a maksymalną w wysokości 51,7%. Jak podaje EUROSTAT, w 2011 r. przeciętny duński obywatel oddał państwu 48,6% swojego dochodu w formie podatków. System podatkowy w Danii jest progresywny, bardzo rozbudowany i obejmuje zarówno podatki bezpośrednie, jak i podatki pośrednie:

 

- podatek odliczany od źródła dochodu (osób fizycznych i prawnych)

 

- podatek nie odliczany od źródła dochodu

 

- podatki bezpośrednio kierowane do budżetu państwa

 

- podatek miejski

 

- składki zdrowotne

 

- podatek kościelny

 

- składki pracownicze

 

- składki ATP (składka emerytalna)

 

- podatek od wartości nieruchomości obliczany na podstawie wyceny publicznej

 

- podatek od nieruchomości (podatek gruntowy)

 

- podatek od wynajmu zagranicznej siły roboczej                

 

- VAT

 

- podatki środowiskowe

 

- akcyza

 

- cła

 

Większa część wpływów do budżetu państwa pochodzi z podatków bezpośrednich, w tym podatków od dochodów osób prawnych i osób fizycznych, podatków pobieranych od firm uczestniczących w wydobyciu gazu ziemnego i ropy, podatków od dochodów od kapitału osób fizycznych i prawnych oraz składek na fundusz pracy.

 

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż Dania po okresie niepełnego roku wycofała się z wprowadzonego 1 października 2011 r. podatku tłuszczowego (fat tax), jak również zrezygnowała z planowanego wprowadzenia „podatku cukrowego” (sugar tax), który miał obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Podatek tłuszczowy był nakładany w wysokości 16 DKK na kilogram mięsa, wyrobów mlecznych oraz oleju o zawartości powyżej 2,3% tłuszczów nasyconych. Wywołał on sprzeciw nie tylko konsumentów, ale również producentów żywności, którzy musieli ponosić zwiększone koszty obsługi związanej z rozliczaniem nowego podatku. Niektóre koncerny zagraniczne wręcz zagroziły ograniczeniem inwestycji w przypadku, jeśli podatek ten nie zostanie zaniechany. Jak pokazały badania, w czasie pierwszych trzech miesięcy od wprowadzenia podatku, sprzedaż masła, oleju i margaryny w Danii spadła o 10-20%. W tym samym czasie sprzedaż tych samych towarów w regionach nadgranicznych, szczególnie przy granicy z Niemcami, znacząco wzrosła.

 

Pobierane w Danii podatki stanowią wpływy do budżetu państwa oraz władz municypalnych. Podobnie jak w wielu innych państwach Unii Europejskiej, obowiązek podatkowy w Danii jest ściśle związany z rezydencją podatkową. Za duńskiego rezydenta podatkowego uznawana jest osoba, która wyrazi chęć posiadania takiej rezydencji lub też kupując dom w Danii, postanowi się tam osiedlić. Duńskim rezydentem podatkowym staje się ponadto osoba, której pobyt na terytorium Danii przekroczy sześć kolejnych miesięcy. Jednocześnie Dania nie oferuje wakacji podatkowych ani ulg podatkowych dla inwestorów zagranicznych.

 

 Podatki bezpośrednie

 

 – podatek od dochodów osób prawnych

 

Wpływy z podatków od osób prawnych (CIT) stanowią średnio 8% całości wpływów podatkowych w Danii. Ze względu na rosnącą międzynarodową konkurencję w zakresie pozyskiwania inwestycji zagranicznych, Dania na przełomie lat sukcesywnie obniżała wysokość stawek podatkowych od dochodów osób prawnych z 50% do 25%, która również obowiązuje w 2013 r. W ramach ułatwień dla przedsiębiorców zakłada się poczynając od 2014 r., stopniowe obniżanie podatku CIT z 25% na 22% w 2016 r. W opinii wiodących duńskich przedsiębiorców plan rządu pozwoli zahamować negatywny rozwój gospodarczy, a niższy podatek CIT wyhamuje przenoszenie miejsc pracy za granicę i dalszy spadek zatrudnienia w Danii.

 

Podstawę naliczenia podatku stanowi całkowity dochód firmy, łącznie z dochodem od kapitału. System podatku dochodowego od osób prawnych jest stosowany   w jednakowym zakresie wobec spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, związków spółdzielczych i stowarzyszeń.

 

System ten jest stosowany także wobec oddziałów i innych stałych przedstawicielstw oraz nieruchomości stanowiących całkowitą lub udziałową własność zagranicznych przedsiębiorstw.

 

Wszystkie duńskie osoby prawne, jak również oddziały firm zagranicznych, mające stałą siedzibę w Danii, są zobowiązane do rozliczenia podatku dochodowego nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Możliwe jest przedłużenie terminu złożenia rozliczenia podatkowego przez firmę na podstawie złożonego wniosku.

 

Podatek od dochodów osób fizycznych składa się z dwóch części:

 

– liniowego podatku municypalnego płaconego na rzecz władz lokalnych, określany jest przez każdy z regionów indywidualnie i waha się od 22,7% do 27,8%, a podatek kościelny, który jest opcjonalny, waha się od 0,44% do 1,5%.

 

– progresywnego podatku płaconego na rzecz skarbu państwa, którego stawka jest uzależniona od wartości uzyskiwanego dochodu:

 

• 5,64% dla dochodów wyższych od kwoty wolnej od podatku 42.000,- DKK, powiększonych o dochody od kapitału;

 

• dodatkowo 15% dla dochodów wyższych od kwoty 421.000,- DKK, powiększonych o dochody od kapitału.

 

Ponadto od dochodów osób fizycznych pobierany jest podatek w wysokości 8% na rzecz funduszu zatrudnienia oraz 6% składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dochody osób fizycznych mogą być obciążone podatkami do poziomu 51,7% ustalonego jako maksymalny. Na każdy okres podatkowy ustalana jest kwota wolna od podatku oraz maksymalny pułap obciążeń podatkowych .

 

Pracownicy zagraniczni nie posiadający stałego miejsca pracy lub nie przebywający w Danii przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, są zobowiązani do opodatkowania dochodów uzyskiwanych tylko w Danii. Natomiast pracownicy zagraniczni przebywający w Danii ponad 6 miesięcy podlegają duńskiemu obowiązkowi podatkowemu.

 

Przy spełnieniu określonych w ustawie warunków pracownicy zagraniczni zatrudnieni czasowo w Danii mogą opodatkować uzyskiwane dochody wg. liniowej stawki 25%, jednak wówczas nie mają zastosowania dopuszczalne odpisy od podstawy opodatkowania.

 

Obowiązująca stawka 8% podatku od dochodu na fundusz zatrudnienia ma zastosowanie wobec wszystkich pracowników zagranicznych w Danii.

 

W Danii pobierany jest ponadto podatek od dochodów kapitałowych, tj. od akcji i dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zyski kapitałowe z tytułu akcji i dywidend są opodatkowane progresywnie w wysokości 27% dla dochodów do 48.300 DKK oraz w wysokości 42% powyżej wspomnianej kwoty.

 

Podatki pośrednie

 

– podatek od towarów i usług (VAT)

 

W Danii obowiązuje jednolita stawka VAT (duń. moms) w wysokości 25%. Obejmuje ona import oraz dostawy towarów i większość usług. Nie ma stawek obniżonych, preferencyjnych czy specjalnych dla wybranych grup towarów. Istnieje natomiast lista towarów i usług zwolnionych z VAT (m.in. opieka zdrowotna i społeczna, edukacja, przewóz osób, działalność ubezpieczeniowa, niektóre operacje finansowe, itp.). Transakcje eksportowe nie są obciążone podatkiem VAT.

 

Niektóre transakcje były dotychczas wyłączone z opodatkowania VAT. Począwszy jednak od 2011 r. usługi biur turystycznych, obrót nieruchomościami oraz administrowanie nimi są objęte podatkiem VAT.

 

Wszystkie duńskie firmy, łącznie z oddziałami i przedstawicielstwami firm zagranicznych, dostarczające towary i usługi podlegające podatkowi VAT oraz realizujące roczny obrót o wartości ponad 50.000 DKK (6.720 €), są zobowiązane dokonać wpisu w rejestrze podatkowym i posiadać numer VAT.

 

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r. nie przewiduje minimalnej wartość obrotu firm zagranicznych dla potrzeb rejestracji jako płatnik VAT – oznacza to obowiązek rejestracji VAT wraz z dokonaniem pierwszej transakcji podlegającej podatkowi od towarów i usług w Danii.

  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
  • HTTP://www.coie.gov.pl
  • www.mg.gov.pl
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze
Ryvangs Alle 46, Kopenhaga 2900 Hellerup, Dania
tel.: 0045 39 622 633, fax: 0045 39 622 554, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek 8.30 - 16.30
Czas lokalny: